VI ÄR MORE VÅRA TJÄNSTER VÅRT TEAM KARRIÄR KONTAKT

Verksamhetsområden

Ibland kan det verka främmande för ett bolag att det behöver juridiska tjänster. Det inser att juridiska tjänster behövs när något har gått fel - men att t.ex. få hjälp med att upprätta ett avtal är med största sannolikhet en bra investering. Detta gäller både för stora och små företag. Många av våra klienter är stora företag, finansiella institut och organisationer, men bland våra klienter finns också små och medelstora företag. Branscherna där våra klienter är verksamma varierar mellan bl.a. fastighet, IT, produktion, transport och entreprenad.

Eftersom affärsjuridik är så mycket mer än bara lagar och regler vill vi på MORE arbeta nära våra klienter. Bortom de juridiska frågorna kan MORE skapa kreativa lösningar och synergier som är affärsmässigt fördelaktiga för våra klienter. När ett ärende är som mest komplext ska MORE vara som enklast att arbeta med. Vi är kostnadseffektiva och tillhandahåller alltid en direktkontakt för våra klienter. Självklart arbetar vi under tystnadsplikt.

Om ni har en bolagsjurist kan MORE vara ett bollplank och bidra med vår specialistkompetens. Om ni inte har en bolagsjurist kan MORE axla den rollen. Vi engagerar oss gärna tidigt i processen, då kan vi göra mest nytta.


aktiebolagsrätt & associationsrätt

Aktiebolagslagen innehåller många regler som beaktar många intressenter, vilket kan göra det lätt att hamna fel vid t.ex. kallelse till bolagsstämmor eller upprättande av dokument när vissa beslut ska fattas i aktiebolaget.

MORE har mångårig erfarenhet av att biträda bolag i aktiebolagsrättsliga frågor. Särskilt avseende bolagsledningsfrågor eller i samband med investeringar, genom att upprätta aktieägaravtal, dokumentation för nyemissioner och handlingar kopplade till emissioner.

MORE kan bl.a. hjälpa till med:

 • Bolagsstämmor

 • Emissioner av aktier, optioner och konvertibler

 • Upprättande av aktieägaravtal och investeringsavtal

 • Skadeståndsfrågor mot bolag och dess ledamöter

 • Bolagsstyrningsfrågor

 • Due diligence relaterat till aktiebolagsrättsliga frågor

Vi kan även biträda vid registrering och andra kontakter med bland annat Bolagsverket.

aktiebolagsrätt & associationsrätt


Arbetsrätt

Lagstiftningen som omgärdar arbetsrätten är komplicerad och kan vara svår att tolka, t.ex. vid omstruktureringar, fackliga förhandlingar eller verksamhetsövergångar. Behovet av kompetenta rådgivare är stort. MORE kan t.ex. bistå med:

 • Upprättande av anställningsavtal

 • Fackliga förhandlingar

 • Utredningar vid verksamhetsövergång

 • Omstruktureringar

 • Due diligence av arbetsrättsliga frågor

 • Arbetsrättstvister


Om ett bolag har fått betalningssvårigheter behöver ledningen ofta få vägledning från en jurist kring vilka alternativ som finns för verksamheten. MORE hjälper ofta företag med att bedöma alternativen för verksamheten och vilka åtgärder verksamheten kan vidta. MORE bistår även regelbundet gäldenärer och borgenärer vid genomförandet av:

 • Företagsrekonstruktioner

 • Ackordförfaranden

 • Likvidationer

OBESTÅNDSRÄTT & REKONSTRUKTIONER


finansiell regelefterlevnad

MORE har lång erfarenhet av att arbeta med regelefterlevnadsfrågor för kreditmarknadsbolag, särskilt avseende finansiering av lös egendom. MORE har även särskild kunskap gällande säkerhetsfrågor och lagerfinansiering och anlitas ofta för att genomföra utredningar när företag överväger olika produktstrategier samt för att vägleda företag gällande betaltjänstfrågor. MORE kan t.ex. bistå med:

 • Rättsutredningar

 • Outsourcingfrågor

 • Avtalsgranskning

 • Penningtvättsfrågor

 • Tillståndsfrågor


Komplexiteten vid företagsöverlåtelser varierar men alla ställer höga krav på god kompetens hos de juridiska konsulterna. MORE har lång erfarenhet av att biträda såväl utländska som svenska köpare eller säljare vid företagsförvärv. Ofta kan transaktionerna vara gränsöverskridande.

Vi är juridiska rådgivare vid enskilda punktinsatser som t.ex.:

 • Due Diligence

 • Upprättande av visst avtal

och kan även medverka i hela transaktionsprocessen med:

 • Projektledning

 • Due Diligence

 • Förhandlingar

 • Upprättande av samtliga relevanta avtal och dokument

MORE bistår även företag vid kapitalanskaffning med icke aktierelaterade instrument såsom t.ex. lånefinansiering. MORE genomför due diligence, upprättar lånedokumentation och säkerhetsdokument.

FÖRETAGS-överlåtelser & Corporate finance


kommersiell avtalsrätt

Samtliga jurister på MORE har stor erfarenhet av allmän avtalsrätt och de överväganden som krävs för att bedöma och minimera risker i kommersiella förhållanden. MORE hjälper dagligen sina klienter med att upprätta avtal kopplade till t.ex. distribution, samarbeten, agentförhållanden, leveranser, transport, köp och liknande. MORE kan hjälpa er med:

 • Upprättande av avtal

 • Riskbedömning av avtal

 • Förhandla klausuler i avtal

 • Due diligience av viktiga avtal i verksamheter


MORE har stor erfarenhet av att agera juridisk rådgivare vid komplexa avtalsförhandlingar rörande tjänster och produkter inom IT- branschen, både på leverantörssidan och kundsidan. MORE har även stor erfarenhet av juridiska frågeställningar kopplade till avtal om mjukvarulicenser, molntjänster, IT-projekt, outsourcing och deponeringsavtal.

MORE har deltagit i och drivit flertalet GDPR-projekt och hjälper dagligen företag med deras efterlevnad av dataskyddslagstiftning och bistår dem i deras kontakter med Datainspektionen.

MORE bistår ofta klienter med:

 • Avtalsgranskning och upprättande av avtal

 • Due diligence av IT-rättsliga frågor

 • Förhandlingar

 • Tvistlösning

IT & IT regelefterlevnad


försäkrings-distribution

MORE har stor kompetens avseende regelverket kopplat till försäkringsdistribution. MORE har även stor erfarenhet av att förhandla samarbetsavtal avseende försäkringsförmedling och att bistå företag med åtgärder kopplade till efterlevnad av försäkringsdistributionsreglerna. MORE kan bl.a. bistå med:

 • Upprättande av samarbetsavtal

 • Granskning av informationsdokument

 • Tillståndsfrågor och kontakter med Finansinspektionen


tvistlösning

MORE företräder regelbundet klienter i tvister inför domstol och skiljenämnd. Samtliga jurister hos advokatbyrån har god processvana och flera anlitas regelbundet som skiljemän. Kontakta MORE om du överväger att initiera en tvist så kan MORE bl.a. hjälpa till med att:

 • Göra en utredning av processläget

 • Upprätta initiala skrivelser till motparten som kravbrev, stämningsansökan eller påkallelseskrift

 • Bistå i rättsliga processer med bl.a. skriftväxling och talans utförande i domstol och skiljeförfarande

 • Ansöka om verkställighet samt bistå genom hela verkställighetsförfarandet